کامپیوتریا
نوشته شده توسط : ali

صلاحیت انتخاب مدیران در شرکت سهامی برعهده مجمع عمومی عادی می باشد که این مجمع یا به صورت مجمع عمومی عادی سالیانه یا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برگزار می گردد. لذا جهت ثبت انتخاب مدیران درمجامع عمومی عادی می بایستی تشریفات قانونی تعیین شده درقوانین و همچنین اساسنامه شرکت رعایت گردد. درسایر شرکت ها، تشریفات خاصی برای انتخاب مدیران در قانون تجارت پیش‌بینی نشده است.

• شرایط عمومی مدیران در شرکت های سهامی :

در شرکت های سهامی، مدیران شرکت دارای شرایط خاصی بوده که ممکن است درسایر شرکت ها این شرایط درنظرگرفته نشده باشد.
1ـ مدیران شرکت (اعضای هیأت مدیره) تنها از بین سهامداران انتخاب می شوند. (ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
2ـ مدت تصدی آنها به میزانی است که دراساسنامه معین شده و حداکثر دوسال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در برخی از موارد از سوی شرکت‌ها مشاهده می گردد مدت تصدی هیأت مدیره در یک صورتجلسه به صورت یکسان در نظر گرفته نمی شود. به طور مثال یک عضو هیأت مدیره برای مدت شش ماه انتخاب می‌گردد و عضو دیگر برای مدت یک سال و سایر اعضاء برای مدت دو سال که به نظر این نوع تصمیم گیری مربوط به شرایط خاص شرکت می باشد و با توجه به عدم ممنوعیت های قانونی، انتخاب مدیران با مدت تصدی متفاوت بلااشکال می باشد. درلوایح جدید اصلاحی قانون تجارت مقررشده مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره دراساسنامه معین می شود ولی این مدت از سه سال تجاوز نخواهد کرد.
3ـ هیأت مدیره یا هریک از مدیران قابل عزل هستند و مجمع عمومی عادی می تواند آنها را عزل نماید.(البته به دلایل نامعلوم وعدم تبیین موضوع،عزل مدیران در ادارات مذکور ثبت نمی گردد.)
4ـ تعداد اعضای هیأت مدیره دراساسنامه شرکت مشخص می گردد، که درشرکت سهامی عام نباید از5 نفرکمتر باشد.
5ـ اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود که دراین صورت باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. یک نفر نمی‌تواند اصالتاً و وکالتاً (یا به قائم مقام و نمایندگی) به عنوان اعضای هیأت مدیره همزمان تعیین گردد.
6ـ مطابق ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورتی که براثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران، تعداد اعضای هیأت مدیره ازحداقل تعیین شده در این قانون کمتر شود اعضاء علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه و الا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و درصورتی که عضو علی‌البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محل های خالی درهیأت مدیره نباشد مدیران باقی مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره دعوت نمایند. درصدر ماده جایگزینی عضو علی البدل به جای عضو اصلی به موجب تشریفات اساسنامه و یا با در نظر گرفتن وجود عضوعلی البدل بدون مجمع عمومی امکان پذیر می باشد اما تکلیف قسمت اخیر ماده ۱۱۲ قانون مذکور در شرکت های سهامی که عضوعلی البدل انتخاب نشده و یا تعداد آنها کمتر از تعداد تعیین شده در اساسنامه باشد مجمع عمومی می بایستی نسبت به این خلاء تصمیم‌گیری نماید و این موضوع در اختیار هیأت مدیره نمی باشد.عضو علی البدل می تواند وظایف و تکالیف عضو اصلی را انجام دهد و پس ازجایگزینی همان اختیارات عضو اصلی را دارا می باشد. هیأت مدیره شرکت نباید ممنوعیت های قانونی اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت را داشته باشد.
7ـ هریک ازمدیران باید مقدار سهامی را که در اساسنامه مقرر شده است دارا باشد این تعداد سهام نباید ازمقدار سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی ضروری است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خسارتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مزبوربا نام بوده و قابل انتقال نیست.
8ـ هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء، یک رئیس و یک نایب رئیس تعیین می‌نماید.
9ـ اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و انتخاب و عزل مدیرعامل و تعیین حقوق و مزایای وی با رعایت مقررات مربوطه و سایر موارد تعیین شده در اساسنامه از جمله وظایف هیأت مدیره می باشد.
10ـ ممکن است برای تصدی هیأت مدیره در اساسنامه شرایط خاصی ازجمله سهام وثیقه، و یا شرایط تخصصی و یا اینکه دارنده سهام ممتاز بودن لحاظ گردد که مسئولیت احراز این شرایط برعهده هیأت رئیسه مجمع عمومی می باشد.

• نحوه رأی گیری در خصوص انتخاب مدیران در شرکت سهامی :

با توجه به مباحث مطروحه در خصوص حد نصاب های مقرر در مجمع عمومی عادی و همچنین اکثریت های قانونی مراتب احراز اکثریت انتخاب مدیران و بازرسان در شرکت های سهامی با رعایت ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت درنظرگرفته می شود.
حد نصاب تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی در مرحله نخست حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند و درصورت عدم تحقق حد نصاب مجمع نوبت نخست، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و حدنصاب مجموع نوبت دوم با حضورهرعده ازصاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت می یابد.
درشرکت های سهامی، نحوه محاسبه رأی، درمجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر درجلسه رسمی معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
درمورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رأی دهنده، درعدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی دهنده برابرحاصل ضرب مذکورخواهد بود، رأی دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند، اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
لذا به طورمثال اگر درشرکت سهامی تعداد مدیران مطابق اساسنامه ۳ نفر باشند و کاندید برای سمت مدیران ۷ نفر و افراد حاضر در جلسه که دارای حق رأی می‌باشند 100 رأی در مجموع باشد با فرض رعایت نصاب جلسه در مجموع حاصل رأی گیری با توجه به اینکه تعداد مدیران در تعداد رأی ضرب می گردد که در مجموع ۳۰۰ رأی اخذ می گردد که تراکم رأی گیری به شرح ذیل می باشد :
فرد A- 100 رأی
فرد B - 50 رأی
فرد C- 45 رأی
فرد D - 40 رأی
فرد E - 35 رأی
فرد F - 20 رأی
فرد G- 10 رأی
لذا با توجه به رأی گیری هرچند سه نفر نخست اکثریت مطلق یعنی نصف بعلاوه یک (که ۱۵۱ رأی می‌باشد) را اخذ ننموده‌اند، ولی اکثریت نسبی یعنی، اکثریت نسبت به سایر کاندیداها را داشته و منتخب سهامداران محسوب می گردند. معمولاً تعداد آرای گرفته در رأی گیری انتخاب مدیران و بازرسان در صورتجلسات مجامع درج نمی شود و لذا ادارات ثبتی صرفاً به اعلام تصمیمات مجمع که به امضاء هیأت رئیسه رسیده است بسنده می نمایند و امکان احراز صحت رأی گیری مجامع عمومی نیز درعمل توسط ادارات ثبتی امکان پذیر نمی باشد که این موضوع درماده ۱۰۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان شده است که ازمذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می‌شود که به امضای هیأت رئیسه مجمع می‌رسد. رئیس و اعضاء هیأت رئیسه هرمجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات تعیین شده در قانون محکوم خواهند شد.:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

یونان ، کشوری در جنوب شرقی اروپا و جنوب شبه جزیره بالکان است. این کشور به عنوان یک مکان  سرمایه گذاری فوق العاده در سال های اخیر شناخته شده است . به طوریکه سرمایه گذارانی که در یونان سرمایه گذاری کرده اند از پایدارترین شرکت ها و سودده ترین آن ها در کل اروپا هستند.
چنانچه شما نیز از علاقه مندان به ثبت شرکت در یونان هستید، با ما در ثبت شرکت فکر برتر همراه باشید. ما در این مقاله اطلاعات مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در یونان :

- امکان افتتاح حساب بانکی در بانک های اروپایی و تبادل آسان وجوه ارزی شرکت ها و صنایع
- امکان تردد آزاد به همه کشورها عضو اتحادیه و عضو شنگن بدون نیاز به دریافت ویزای توریستی شنگن
- امکان خرید ملک پس از ثبت شرکت در یونان و برخورداری از حمایت های اتحادیه اروپا
- امکان اخذ اقامت دایم اروپا برای مدیر شرکت و خانواده وی شامل همسر و فرزندان زیر 18 سال
- امکان اخذ پاسپورت یونان در صورت رعایت قوانین مربوط به اقامت در یونان
- داشتن تجارت آزادانه، بدون وجود تحریم و مشکلات اقتصادی
- دارا بودن نیروی متخصص و صاحب دانش با به روزترین امکانات فعالیتی
- دارا بودن منابع اولیه در دسترس و مواد معدنی و نیازهای اولیه فراوان برای هر نوع کسب و کاری
- صدور مجوزهای لازم به صورت ساده و سریع
به طور کلی ، دولت یونان ، با تدوین فعالیت های سرمایه گذاری و حفظ ساختارهای اقتصادی خدماتی را فراهم آورده تا شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی جهت ثبت شرکت ایجاد نماید.سیستم اقتصادی یونان به دلیل ورود این کشور به اتحادیه اروپا تحت حمایت صندوق بین المللی پول و فعالیت های اقتصادی اتحادیه اروپا قرار داشته و به همین دلیل خود اتحادیه اروپا از سرمایه گذاران در یونان حمایت و به آن ها تضمین سرمایه گذاری در این کشور را داده است.

مهم ترین انواع شرکت های قابل ثبت در یونان

در یونان دو نوع اصلی شرکت وجود دارد . شرکت های سهامی (A.E) و شرکت های بامسئولیت محدود (E.P.E)
1- شرکت های سهامی (Anonymous Etaireia)
برای ثبت شرکت سهامی، حداقل باید یک سهامدار حقیقی و یا حقوقی وجود داشته باشد.
حداقل سرمایه به میزان 60000یورو است که مسئولیت سهامداران محدود به میزان سرمایه گذاری آن ها می باشد. شرکت های سهامی که به شرکت های سهامی محدود هم شهرت دارند دارای شخصیت حقوقی کاملاَ مستقل و صاحب همه دارایی خود می باشند و در صورت بدهی باید از میزان دارایی شرکت در ابتدا دیون شرکت پرداخت شود. ( یعنی دارایی های شرکت با دارایی های شخصی افراد با هم مجزا هستند ).
این قالب شرکت، برای شرکت های بزرگ بسیار مناسبند و به دلیل داشتن سرمایه بالا (60000 یورو ) از اعتبار بالایی در نزد بانک ها و موسسات مالی برخوردارند.
2- شرکت بامسئولیت محدود (Etaireia Periorismenis Efthinis)
این شرکت، از محبوب ترین و پر طرفدارین نوع شرکت در یونان است.برای ثبت شرکت در این قالب حداقل یک سهامدار نیاز خواهد بود که این سهامدار می تواند حقیقی و یا حقوقی باشد. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت 4500 یورو می باشد. مسئولیت سهامداران به اندازه مبلغ سرمایه و سهم الشرکه آن ها می باشد . این شرکت ها دارای شخصیت حقوقی کاملاَ مستقل می باشند و در صورت بروز بدهی شرکت باید ابتدا از محل سرمایه شرکت بدهی ها تادیه شود. در ضمن بین سرمایه شرکا و سرمایه شرکت تفکیک وجود دارد.
این قالب شرکت برای شرکت های متوسط و یا کوچک بسیار مناسب است که تشریفات کمتر و مختصرتری نسبت به شرکت سهامی دارد.
از جمله سایر شرکت های قابل ثبت در یونان می توان به ثبت شرکت های تضامنی شخصی اشاره نمود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در یونان

1) تکمیل فرم های درخواست ثبت شرکت در یونان
2) اساسنامه شرکت خارجی جهت ثبت شعبه شرکت در یونان
3) تعیین وکیل جهت ثبت شرکت در یونان با نماینده جهت امضا دفاتر اسناد رسمی شرکت
4) گذرنامه معتبر و ترجمه مدارک هویتی متقاضیان ثبت شرکت در یونان
5) پرداخت هزینه های ثبت شرکت و هزینه نشر آگهی تاسیس شرکت در یونان
6) تعیین نشانی شرکت در یونان و همچنین نام شعبه شرکت در یونان
لازم به ذکر است، تمامی مدارک و اسناد باید رسمی و دارای تاییدیه ی کنسولگری و تمبر کنوانسیون لاهه باشد و رسماَ توسط وزارت امور خارجه یا توسط یک وکیل در یونان ترجمه شود.

مراحل هزینه کردن جهت ثبت شرکت

- هزینه دفتر اسناد رسمی و وکیل
- صدور اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت حدود 70000 یورو
- هزینه ثبت شرکت در اتاق بازرگانی حدود 10000 یورو
- مالیات بر سرمایه شرکت که 1 درصد از سرمایه شرکت می شود.
- هزینه ثبت شرکت در اتاق بازرگانی محل
- هزینه ثبت نام در صندوق تامین اجتماعی:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

هر کسب و کار یکتا است، که آیا آن را در خدمت بازار طاقچه خاص، استخدام یک ساختار سازمانی جایگزین یا تکیه بر احساسات مالک و مهارت های خاص. اما در سطحی سایر، همه کسب و کار بعضی از نیازهای اساسی همان و محدودیت. اجزای کلیدی خاص هم اکنون در کسب و کار موثر در هر اندازه و نوع می باشند.

سوددهی

یکی از صفات واجب و رایج در میان کسب و کار موثر توانایی ایجاد یک سود در مواجهه با رقابت می باشد. سوددهی اجازه می دهد تا کسب و کار نه تنها به گسترش و رشد باشد، اما به لحاظ مالی پایدار  می ماند و کسب پول برای صاحبان آنها. به سود، یک کسب و کار باید در پول بیشتری را از آن بپردازد از. کنترل مبالغ و بازاریابی محصولات و یا خدمات مطلوب عناصر مهم در تبدیل سود می باشند.

منابع انسانی

کسب و کار موثر مدیریت منابع انسانی . این شامل استخدام کارگران حق، گسترش نیروی کار برای نیاز و ارائه حقوق و مزایای که پیدا کردن تعادل بین غرامت کافی و مبلغ های معقول و منطقی به کسب و کار. ساخت بسیاری از منابع انسانی به گسترش تکنیک های مدیریت، مانند ایجاد انگیزه در کارکنان با به رسمیت شناختن و انگیزه ها. ایست کارگران بسیار خبره نیز مهم می باشد.

روابط مشتری

روابط مشتری به تعامل بین نمایندگان  و مشتریان خود، و همچنین دیدگاه ها مشتریان را نگه می دارد به سمت کسب و کار مراجعه نمایید. یک کسب و کار  باید منابع به روابط مشتری اختصاص و توسعه یک سیاست برای رسیدگی به شکایات، درخواست بازخورد مشتری و رسیدگی به مسائل روابط عمومی. کسب و کارهای وسیعتر استفاده ادارات مشتری خدمات برای پردازش بازده کالا، شکایت و مدیریت نظر سنجی. هر چه مقیاس، خدمات به مشتریان می توانید از طریق شهرت مثبت کمک نماید افزایش کسب و کار مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود، آن را راحت تر به تولید سود.

بازاریابی کارآمد

کسب و کار از همه اندازه ها تکنیک های بازاریابی به مشتریان از کالاها و خدمات خود آگاه هستند. بازاریابی نقش مهمی در روابط مشتری ایجاد می نماید، از آن یکی از راه هایی می باشد که در آن کسب و کار تعامل با مشتریان خود می باشد. اما بازاریابی نیز شامل قدرت اقناع و در بعضی موارد، از جنبه های آموزنده است که به دنبال رسیدن به مشتریان درباره یک محصول و یا ارتقاء خاص می باشد. بازاریابی کمپین اطلاع رسانی مشاغل و موقعیت و جذب مشتریان و بازدهی:: بازدید از این مطلب : 7
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

1. آیا یک ابداع انجام دادید.
هر کس آنچه را که موردنیاز برای شروع یک شرکت. این که می گویند که ایده خود می باشد درخشان نیست. این فقط یعنی که شما ممکن است ویژگی های شخصیتی که مسئولیت رسیدگی به راه اندازی یک شرکت از خود را ندارد.

پیش از سرمایه گذاری هر زمان و یا منابع، خود را بسنجید و ببینید اگر شما برخی از صفات معمولی از یک کارآفرین. آیا شما انگیزه، توانایی به انطباق و اعتماد به نفس؟ آیا شما انعطاف پذیر؟

2. توسعه یک ایده .
آیا تنها شروع یک کسب و کار به خاطر چیزی در رواج می باشد و شما فکر می کنم تجاری آن پول را. توسعه یک مفهوم کسب و کار می باشد که شما در مورد پرشور مرتبط به چیزی است که شما تجربه دارید. از آنجا، آمده تا با یک محصول یا خدمات که فکر می کنید می تواند زندگی مردم را افزایش دهد.

3. آزمون معقول.
وقتی که شما بر روی یک ایده حل و فصل، کشف کردن که چطور شما می توانید آن را به واقعیت تبدیل نمایید. آیا محصول یا خدمات چیزی که مردم می خواهند و یا احتیاج دارید؟ آیا شما خواهید توانست سود فروش آن؟ آیا محصول کار انجام می دهد؟

4. نوشتن کسب و کار.
طرح کسب و کار جامد راهنمای شما رفتن به جلو. آن را نیز برای ارائه ایده خود را به سرمایه گذاران بالقوه لازم می باشد. طرح کسب و کار شما باید یک بیانیه ماموریت، خلاصه شرکت، یک خلاصه اجرایی، خدمات یا محصول تحویل داده شده، یک توصیف از یک بازار هدف، پیش بینی های مالی و مبالغ بهره برداری باشد. اطلاعات لازم در مورد چگونه برای نوشتن یک طرح کسب و کار در SBA.gov.

5. شناسایی بازار .
حتی اگر شما ممکن می باشد برخی از علاقه به کسب و کار خود را تشخیص دهید، شما نیاز به انجام مشق شب بیشتر هستید. ارزیابی بازار، هدف قرار دادن مشتریان به احتمال قوی به خرید. انجام یک ارزیابی رقابتی.

6. تعیین مصرف ها.
انجام تحقیقات بیشتری و یافتن عوامل هزینه های استاندارد در این صنعت. نه تنها این کمک شما را مدیریت کسب و کار خود را  موثر تر، سرمایه گذاران می خواهند بدانند که این.

7. بودجه.
هنگامی که شما تعیین چه مقدار پول شما باید به کار با، کشف کردن چه مقدار از آن به منظور توسعه محصول یا خدمات شما و ایجاد یک طرح بازاریابی می باشد.

8. یافتن سرمایه گذاران.
شما در حال رفتن به نیاز به نوعی از بودجه برای شروع ، چه از پس انداز خود را، کارت های اعتباری، وام، کمک و یا سرمایه گذاران. پیداکردن یک سرمایه گذار که اشتیاق خود را به اشتراک خواهد گذاشت، کسی فکر می کنید ،می توانید با کار.

9. گوش دادن به سرمایه گذاران .
این که آیا آن را دوست دارید، سرمایه گذاران انجام می گویند در شرکت شما. و شما نیاز به گوش کردن به مشاوره و یا پیشنهاد خود را. اما این به معنی این نیست که شما باید به انجام آنچه آنها به شما بگویم.

10. راه اندازی یک سیستم پشتیبانی وسیع.
شما در حال رفتن به سرمایه گذاری هستید مقدار زیادی از زمان و منابع را به سرمایه گذاری کسب و کار جدید خود را. واضح است که خانواده خود در هیئت مدیره  باشد. آنها باید متوجه باشند که این فرایند به چالش کشیدن مالی و احساسی.:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir
 
 
****************************************************************
 
***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 
*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 :: بازدید از این مطلب : 36
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

به طور کلی اشخاصی که در زمینه های مختلف فعالیت می نمایند در دو حالت حقیقی و حقوقی شناخته می شوند. اشخاص حقوقی، تشکل هایی هستند که به منظور انجام فعالیتی خاص و بر بستر توافقی بین چند نفر ایجاد می شوند.

شرکت های تجاری آن دسته از اشخاص حقوقی هستند که به منظور فعالیت های تجاری و بازرگانی بین چند نفر بر اساس توافقی که بایستی در چارچوب قوانین مربوطه صورت گرفته باشد، تشکیل می شوند.

ماده 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، شرکت های تجاری را بر 7 نوع مختلف به شرح زیر معرفی می نماید:

شرکت سهامی
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط غیرسهامی
شرکت مختلط سهامی
شرکت نسبی
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در هر یک از انواع فوق نیازمند فراهم کردن مدارک و شرایطی است که بسته به نوع شرکت متفاوت است. ثبت شرکت از طریق سامانه اداره ثبت شرکت ها انجام می شود و در نهایت مدارک ثبتی از طریق این اداره به متقاضی تحویل داده می شود.

اولین تصمیمی که افراد متقاضی ثبت شرکت (که موسسین نامیده می شوند) بایستی اتخاذ نمایند، تعیین نوع شرکت می باشد. به همین منظور در ادامه خلاصه ای از شرایط و مدارک مورد ثبت شرکت در حالت های مختلف بیان میگردد:

ثبت شرکت سهامی مستلزم حضور حداقل 3 نفر به عنوان سهامدار می باشد که در جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیئت مدیره تشکیل جلسه می دهند؛ موسسین موظف به پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه اولیه شرکت نزد یکی از بانکها به حساب شرکت در شرف تاسیس می باشند. شرکت های سهامی بسته به نحوه تامین سرمایه به دو دسته سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند. حداقل سرمایه در شرکتهای سهامی خاص را می توان یک میلیون ریال در نظر گرفت در حالیکه در شرکت های سهامی عام حداقل سرمایه 5 میلیون ریال می باشد. بخش عمده ای از سرمایه شرکت های سهامی عام از طریق فروش سهام به عموم مردم تامین میگردد. موسسین بایستی نسبت به انتخاب 2 نفر به عنوان بازرسین قانونی شرکت اقدام نمایند.
شرکت با مسئولیت محدود از شراکت بین حداقل 2 نفر تشکیل می شود. مسئولیت هر یک از شرکا در این نوع شرکت به میزان سهم الشرکه آن میباشد. در شرکت های با مسئولیت محدود اجباری به منظور تعیین بازرس وجود ندارد در عین حال موسسین می توانند شخص یا اشخاصی را به عنوان بازرس معرفی نمایند.
شرکت های تضامنی حالتی از ثبت شرکت می باشد که شرکا مسئولیت تضامنی در قبال افراد ثالث داشته باشند. به این معنی که هر یک از شرکا مسئول تمام قروض شرکت خواهد بود. در نام شرکت های تضامنی بایستی حتما از عبارت شرکت تضامنی و لااقل نام یکی از شرکا درج گردد.
شرکت های تعاونی آن دسته از شرکت هایی هستند که از همکاری بین صاحبان مشاغل یا حرفه های خاص به منظور تولید و فروش اجناسی که تخصص تولید آنها را داشته باشند تشکیل می شوند.
با تعیین نوع شرکت موسسین نسبت به تصویب اساسنامه مربوطه، تعیین حوزه فعالیت و انتخاب نام شرکت اتخاذ تصمیم می نمایند. تمامی اطلاعات فوق بایستی تحت صورتجلسه ای که به امضای تمام افراد رسیده باشد به اداره ثبت شرکت ها اعلام گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

تصویر برابر با اصل مدارک شناسایی اعم از کارت ملی و شناسنامه تمام افراد حاضر در شرکت
گواهی عدم سوء پیشینه در خصوص مدیران، اعضای هیئت مدیره و بازرسین
تصویر گذرنامه با تایید سفارت در صورتیکه سهامدار یا عضو هیئت مدیره فرد خارجی باشد
ارائه نامه نمایندگی به منظور معرفی نماینده در صورتیکه سهامدار شخصیت حقوقی باشد
دو نسخه اساسنامه
دو نسخه تقاضانامه (شرکت های مسئولیت محدود)
دو نسخه اظهارنامه (شرکت های سهامی خاص)
دو نسخه شرکتنامه (شرکت با مسئولیت محدود)
دو نسخه صورتجلسه:: بازدید از این مطلب : 38
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

آیا به دنبال پیشرفت و درامد های عالی در کسب و کار خود هستید؟ ایا می خواهید به اعتبار و وجهه اجتماعی بالا برسید؟ ایا از ان دسته از افرادی هستید که دوست ندارید برای دیگران کار کنند و می خواهید برای خود دارای کسب و کار مستقل بوده و تصمیم نهایی را خودتان بگیرید؟ ایا دلیل توسعه و پیشرفت برخی از افراد برای شما هم سئوال شده است؟ تمامی جواب این مسائل تنها در دو کلمه خلاصه شده است. "ثبت شرکت"

اما چگونه می توان با ثبت شرکت به این همه ارزش افزوده رسید؟ نیاز به انجام کار بصورت حرفه ای و با تضمین های معتبر و به دنبال ان با کیفیت و سرعت مناسب خواسته اکثر شرکت ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی می باشد. شرایط فعلی دنیا به گونه ای است که شرکت ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی ترجیحشان بر این است که بسیاری از فعالیت ها و نیاز های خود را برون سپاری کنند و تمرکز اصلی خود را بر موضوعات نهایی و اصلی خود بگذارند. از این رو باید برای نیاز های جانبی و البته مهم خود اطمینان کافی را داشته باشند.

خوب سپردن کار و وظیفه مورد نظر به یک فرد حقیقی نمی تواند خواست شرکت ها را تحقق بخشد. افراد معمولی و حقیقی توانایی محدودی دارند و در بسیاری از موارد سرعت و بازدهی لازم را برای شرکت های مختلف ندارند. ضمنا اعتبار لازم را هم ندارند. هیچ نهاد و شرکت بزرگی نمی خواهد کار خود را به فردی واگذار نماید که در صورت عدم توانایی برای انجام کار و یا اسیب زدن به سیستم به جای اصلاح نتواند ادعای غرامت و خسارت داشته باشد.

شرکت های حقوقی به دلیل اینکه ثبت می شوند و کار را بصورت تخصصی و حرفه ای و با گروهی از افراد مختلف با تخصص های مرتبط انجام می دهند طبیعتا انتخاب بسیار مناسب تری برای شرکت ها و نهاد های مختلف به منظور برون سپاری فعالیت های مختلف خود هستند. از این رو هر روز می بینیم که شرکت های دولتی و خصوصی بیشتری به جمع شرکت هایی اضافه می شوند که تنها برای عقد قراردادهای مختلف خود و صدور مجوز حضور در مزایده ها و مناقصه های خود تنها شرکت ها و اشخاص حقوقی را صاحب صلاحیت می دانند و در واقع جایی برای اشخاص حقیقی ندارند.

موضوع دیگر سپردن نمایندگی و شعبات شرکت های مختلف است. این شرکت ها خواه داخلی باشند و خواه خارجی اصلا علاقه ندارند که اعتبار خود را که به سختی به دست اورده اند به دست افرادی بسپارند که هیچ اعتبار حقوقی ندارند. از این رو می بینیم که تنها اشخاص حقوقی در شرایط این شرکت ها اجازه ارائه درخواست برای دریافت نمایندگی و تاسیس شعبه را دارند.

بانک ها و موسسات مالی نیز به دلیل همین اعتبار و شخصیت حقوقی شرکت ها و ضمانت محکم این اشخاص حقوقی با شرایط راحت تر و با میزان بیشتری حاضر به پرداخت تسهیلات و وام های خود به شرکت ها هستند.

ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری باعث می شود که فعالیت شرکت بصورت حرفه ای تر و در قالب حقوقی انجام شود. از این رو تعاملات و فعالیت های شرکت رسمی تر و معتبر تر از فعالیت های اشخاص حقیقی می شود . این دلایل قابلیت های افرادی که بصورت حقوقی کار می کنند را چندین برابر خواهد کرد و تمامی این موارد باعث می شود شرکت ها بتوانند به راحتی قرارداد ها و بازار های مختلف را برای ورود و سرمایه گذاری انتخاب نمایند. قرارداد های بزرگتر و معتبر تری داشته باشند و سود و درامد بسیار بالاتر را هم به دست بیاورند.

حال به دلیل برتری اشخاص حقوقی واقف شدید؟ دانستید که چرا ثبت شرکت تا این حد در موفقیت افراد تاثیر گذار است و به چه دلیل برخی به این خوبی در کسب و کار خود پیشرفت می کنند؟

البته ثبت شرکت تنها به این دلایل باعث موفقیت افراد نمی شود. موضوعات زیادی موفقیت شرکت ها را تضمین می کند. مثلا برنامه ریزی و هدف گذاری در شرکت ها بسیار دقیق تر و منظم تر است. افکار مختلف و دیدگاه های برتری جویانه و رقابتی بیشتری در شرکت ها وجود دارد و شرکت ها به دلیل داشتن سرمایه و توان بالا اعتماد به نفس بیشتر و ترس کمتری از شکست خواهند داشت.

برای ثبت شرکت هم موسساتی مانند موسسه حقوقی ثبت شرکت و ثبت برند نوبل می توانند خیلی زود شما را به نتیجه برسانند. تنها با یک وکالتنامه شرکت خود را توسط کارشناسان حقوقی موسسه ثبت شرکت و ثبت برند نوبل به ثبت برسانید و تمامی نیازهای حقوقی خود را به انها بسپارید و در عوض خودتان به موضوع برنامه ریزی و تمرکز بر فعالیت های خود برای توسعه بیشتر بپردازید.:: بازدید از این مطلب : 40
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

یکی از سئوالات همیشگی علاقمندان به ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری مدت زمان ثبت یک شرکت همچنین مراحل ثبت یک شرکت می باشد. شرکت های تعریف شده در قانون تجارت ایران هر کدام دارای سلسله قوانین و مقررات منحصر به خود بوده و برای ثبت هر یک از انها باید مطابق با این دستورالعمل ها و قوانین عمل شود.

اما در کل می توان اساس ثبت یک شرکت را یکسان دانست. خارج از تفاوت های مختلفی که هر یک از شرکت ها با هم دارند اما مراحل ثبت شرکت ها تا حدود زیادی مشابه به همدیگر می باشند.

برای ثبت شرکت ابتدا باید موضوع و فعالیت شرکت را مشخص نمایید که این موضوع کاملا بسته به نظر و تخصص شما خواهد داشت. پس از ان باید با توجه به نوع شرکت شرکا و یا سهامداران خود را مشخص نمایید. این موضوع نیز می تواند بسته به نوع و تعداد شرکا متفاوت باشد و نمی توان زمان مشخصی برای این موضوع اعلام کرد. اگر شما شرکای خود را تعیین کرده باشید اصلا زمان برای این بند مطرح نخواهد بود.

فرایند صدور وکالتنامه برای وکلای این موسسه نهایتا 3 روز کاری زمان بر خواهد بود. ترجیحا اگر شناخت کافی به مسائل حقوقی ندارید و یا مراحل ثبت شرکت را به خوبی نمی شناسید خودتان اقدام به ثبت شرکت نکنید.

عقد قرارداد اولیه و یا توافقنامه اولیه برای شراکت بین شرکا و موسسین بسیار ضروری است. این موضوع توسط کارشناسان این حوزه ظرف مدت نهایتا یک هفته اماده و به امضا همه موسسین و شرکا خواهد رسید. پس از ایجاد این توافقنامه باید نامی برای شرکت انتخاب کنید.

تعیین نام بر اساس اصول قانونی و متناسب با ایین نامه تعیین نام باید صورت بگیرد. نام مرتبط باید سه سیلابه و با استفاده از حروف و عبارت فارسی و با شرایط خاص باشد. از این رو انتخاب نام زمان خاصی نیاز ندارد و از همان ابتدا و قبل از اغاز به فرایند ثبت شرکت می توانید نام شرکت خود را در نظر بگیرید. برای این منظور 5 نام به ترتیب اولویت باید در نظر داشته باشید. دریافت فرم تعیین نام از واحد تعیین نام و تکمیل و ارائه ان به این اداره نهایتا یک روز تا دو روزه انجام شدنی است ولی منوط به اینکه حتما نام را از قبل در نظر گرفته باشید. در صورتیکه نام پذیرفته نشود باید با توجه به اعلامیه تغییر نام ، نام های دیگری را در زمان های تعیین شده اعلام نمایید. به همین دلیل باید در انتخاب نام با مهارت عمل کنید و قبل از تکمیل فرم نام های مورد نظر خود را استعلام کنید. این مهم را موسسات حقوقی ثبت بهتر می توانند انجام دهند زیرا اغلب دسترسی به سایت اداره ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی شرکت را بصورت به روز شده در اختیار دارند.

پس از تعیین نام باید اطهارنامه و اساسنامه و یا شرکتنامه تهیه شود. این مستندات بسیار اهمیت دارند از این رو باید با دقت تهیه شده و همه اصول مورد نیاز شرکت در انها رعایت شود. به همین دلیل نیازی به عجله برای تهیه این مستندات نباید باشد. اگر تهیه این مستندات توسط موسسات حقوقی اشنا به شرایط شرکت ها تهیه شود زمان دو هفته ای را باید برای انها در نظر گرفت.

سایر مستندات مورد نیاز شرکت مانند مدارک شناسایی ، گواهی سوء پیشینه، گواهی حساب بانکی و سپرده گذاری در ان و... را نیز باید در زمان دو تا سه هفته اماده نمود. به این دلیل که ابتدا ثبت نام شرکت در سایت اداره ثبت شرکت ها انجام می شود و در صورت تایید باید در مدت زمان تعیین شده این مدارک ارسال شوند.

پس از تهیه این مدارم باید مدارک و مستندات در زمان مشخص به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود. در نظر داشته باشید که در دو مرحله این مستندات بررسی می شوند. مرحله اول زمانی است که این مستندات در سایت اداره ثبت شرکت ها اپلود شده و کارشناسان این اداره ظرف مدت 15 تا 30 روز کاری به این موارد رسیدگی و نتیجه را اعلام می کنند و مرحله دوم پس از تایید این مستندات می باشدکه باید مدارک ارائه شده در نسخه های اصلی برای اداره ثبت شرکت ها ارسال شود و کارشناسان این اداره مدارک ارائه شده را برابر با اصل و مدارک اپلود شده در سایت بکنند که این موضوع نهایتا در یک هفته عملی خواهد شد.

مدارک تایید شده برای واحد ثبت شرکت ارسال می شود و شرکت ثبت خواهد شد . این مرحله حدودا سه روز زمان خواهد برد. اگر همه موارد درست پیش برود شما می توانید شرکت ثبت شده را در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار اگهی کنید. در این اگهی که پیش نویس ان توسط خود کارشناسان اداره ثبت شرکت ها اماده می شود خلاصه ای از شرکت و موسسین و مدیران و بازرسین شرکت به همراه شماره ثبت و کد اقتصادی درج خواهد شد. این موضوع باید بین 17 تا 21 روز زمان ببرد.

اما این پایان کار نیست شما باید برای اینکه بتوانید فعالیت رسمی و قانونی داشته باشید در اداره مالیات ثبت نام و شماره مالیاتی خود که همان کد اقتصادی می باشد را دریافت نموده و دفاتر پلمپ مالیاتی را برای درج صورت خلاصه وضعیت خرید و فروش شرکت به منظور بررسی و تعیین مالیات در ان درج کنید. این پروسه نیز اگر به خوبی انجام شود حدود 2 هفته زمان نیاز خواهد داشت.

در نهایت شرکت با تمام قوانین و مقررات مورد نیاز ثبت شده و شما می توانید فعالیت خود را اغاز نمایید. انچه که در این موضوع مهم است زمان ثبت شرکت می باشد که اگر توسط کارشناسان و متخصصین ثبت شرکت مانند موسسه حقوقی ثبت شرکت و ثبت برند انجام شود در زمانی حدود یک ماه و نیم تا دو ماه و با تضمین عملکرد بدون نقص و با رعایت تمامی جوانب حقوقی و قانونی می باشد ولی اگر توسط خودتان و یا افراد نا بلد انجام شود حداقل سه تا چهار ماه به طول خواهد انجامید ضمن اینکه ممکن است مشکلات قانونی و حقوقی پیش بینی نشده ای هم برای شما به وجود بیاید.

بنابر این به نظر می رسد با توجه به اهمیت حقوقی شرکت و زمان ثبت شرکت بهترین راه برای ثبت شرکت توسط متخصصین و موسسات حقوقی ذی صلاح این حوزه باشد. ضمن اینکه در زمان و هزینه شما صرفه جویی خواهد شد به خوبی به شرایط شرکت خود نیز اعتماد خواهید داشت.:: بازدید از این مطلب : 39
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

وقتی سخن از ثبت شرکت به میان می اید بی گمان اولین تفکری که به ذهن ها خطور می کند خصوصیات هر یک از شرکت ها می باشد. هر شرکت تعریف شده در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران دارای خصوصیت ها و شرایط خاص خودش می باشد. از این رو شناخت این خصوصیت ها می تواند در تعیین قالب شرکت و فرآیند حقوقی شما نقش بسزایی داشته باشد.

اما در این مطلب قصد ما تعیین خصوصیت های یک یک از انواع شرکت ها می باشد که پیشنهاد می کنیم اگر به دنبال ثبت شرکت و تاسیس یک شخصیت حقوقی هستید تا پایان ما را همراهی بکنید.

شرکت سهامی عام
خصوصیت این شرکت ها بزرگی و عظمت فعالیت در انها می باشد. شما با ثبت یک شرکت سهامی عام به راحتی می توانید سرمایه مورد نیاز فعالیت مورد نظر خود را با فروش سهام به مردم تادیه نمایید. تنها شرکتی است که می تواند در بورس وارد شده و در ان اقدام به فروش و عرضه سهام بکند. هر فرد در شرکت سهامی عام دارای تعدادی سهام مشخص است که این سهام هم زمان با افت و خیز و فراز و نشیب شرکت کم و زیاد شده و اغلب با سود دهی خوبی همراه است.

هر کدام از افراد به میزان اورده خود در شرکت چه بصورت نقدی و چه غیر نقدی میزانی از این سهام را دریافت می کنند و به همین دلیل میزان مشارکت و سهم انها از شرکت دقیقا مشخص است. همین میزان تعیین کننده سود و زیان هر یک از سهامداران در شرکت می باشد.

اغلب افرادی که به دنبال راه اندازی شرکت هایی با دیدگاه ملی و بین المللی و یا شرکت هایی با حجم فعالیت بالا هستند باید شرکت خود را سهامی عام ثبت نمایند. معمولا تامین سرمایه اسان ، نقل و انتقال سهام بدون دخالت و نیاز به اجازه دیگران ، میزان مسئولیت تنها به اندازه سهام ، رشد شرکت و سود دهی بالا ، اعتبار و شخصیت حقوقی بالا و .. در این نوع از شرکت در انتظار شما است.

اما از طرفی مسئولیت این شرکت ها برای مدیران و موسسین بالا و هماهنگی امور مشکل است. هر دو سال باید مدیران و بازرسین مشخص و تمامی تغییرات شرکت باید با نظر اداره ثبت شرکت ها و کلیه سهامدارن در غالب مجمع عمومی فوق العاده باشد.

شرکت سهامی خاص
شرکت های سهامی خاص محدود به سرمایه شرکا خود و سهامداران خود هستند و تصمیم گیری در این نوع شرکت های سهامی نسبت به سهامی عام راحت تر است. فعالیت در این نوع شرکت های تخصصی تر و جزئی تر است و برنامه ها و اهداف کوتاه مدت تر هستند. مسئولیت تمامی سهامداران به اندازه مبلغ اسمی سهام انها است و نیازی نیست از جیب خود چیزی برای جبران مافات شرکت پرداخت نمایند.

از دیگر خصوصیات شرکت های سهامی خاص کم بودن میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس این شرکت ها و همچنین شرایط اسان برای انجام تغییرات در شرکت می باشد.

اما در شرکت های سهامی خاص برای انتقال سهام باید مجمع عمومی فوق العاده تصمیم بگیرد و هر فرد به تنهایی اجازه انتقال سهام ندارد. مدیران باید هر دو سال تجدید شوند و انتخاب بازرس نیز الزامی است.

شرکت های با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود خصوصیات و حسن های زیادی دارد. این نوع شرکت به سرعت در حال محبوب شدن است. اولا تنها با دو نفر قابل ثبت است و دوما نیازی به تادیه و سپرده گذاری سرمایه در همان ابتدای کار نیست. نقش شرکا در شرکت دیده می شود و شرکت هم از سرمایه و هم از شخصیت شرکا اعتبار می گیرد. مشکلات و قوانین این شرکت ها زیاد نیست و تمامی بند های اساسنامه باید بین شرکا توافق شود.

خصوصیت دیگر شرکت های با مسئولیت محدود این است که نیازی به تجدید مدیر در دوره های مشخص نیست و هر فرد می تواند با توافق شرکا در شرکت مدیریت و مسئولیت داشته باشد. اعتبار این شرکت ها به اندازه سایر شرکت ها بوده و مسئولیت شرکا تنها به اندازه اورده نقدی و یا غیر نقدی انها است و مسئولیت بسیار کمی در قبال مشکلات و بدهی های شرکت دارند.

اما در این نوع شرکت ها هم باید برای انتقال سهم الشرکه موافقت همه شرکا دریافت شود . اعتماد بین شرکا باید بالا باشد و شرایط سود و زیان شرکت باید توافق شود.

شرکت تضامنی
شرکت تضامنی منحصر به افراد شناخته شده در حوزه های مختلف دارد. افراد معتبری که برای تامین سرمایه خود و داشتن شخصیت حقوقی با هم شراکت می کنند. در این شرکت ها تنها شخصیت افراد مهم است و نیازی به تادیه و سپرده کردن سرمایه نیست. اعتبار بالایی دارد و همه امورات بین خود شرکا تصمیم گیری و توافق می شود.

از جهتی اما شرکت تضامنی مسئولیت بالایی دارد چراکه هر شریک در شرکت مسئولیت تضامنی دارد و باید ضمانت همه فعالیت های شرکت را انجام دهد. شرکت های تضامنی سرمایه مشخصی ندارند و باید بین خود شرکا توافق شود.

شرکت مختلط سهامی
شرکت های مختلط سهامی به درد افرادی می خورد که به خوبی در رشته خود شناخته شده هستند ولی می خواهند برای فعالیت خود اقدامات بزرگتر و با سرمایه و اعتبار بیشتری انجام دهند و ترجیح می دهند شرکا انها سهامدار باشند . خصوصیت این شرکت ها این است که اولا شریک یا شرکا ضامن مسئولیت شرکت را عهده دار هستند و هر فرد سهامدار تنها به اندازه سهام خود در شرکت مسئول است. دوما معمولا شرکا ضامن انقدر شناخته شده و محبوب هستند که اینده شرکت تقریبا روشن باشد. اعتبار لازم را دارند و نسبت به سود دهی شرکت اطمینان بیشتری دارند. سهامداران می توانند فعالیت های شرکت را در قالب بازرس بررسی کنند و شرکا ضامن هم می توانند اختیارات خود را در شرکت داشته باشند.

از جهتی شرکت های مختلط سهامی به دلیل اینکه سهامداران در ان نقش زیادی ندارند ممکن است برای سهامدار رضایت بخش نباشد و شریک ضامن هم به دلیل اینکه همه ضمانت و تعهدات شرکت را پاسخگو است تنها فردی است که می تواند شرکت را مدیریت کند. در هر صورت تلاقی دو نوع شریک ضامن و سهامی اعتبار و ساختار لازم برای شرایط حقوقی را دارد و می تواند اینده خوبی برای شرکا به همراه داشته باشد.

شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت های مختلط غیر سهامی هر اغلب جهات مشابه شرکت های مختلط سهامی هستند با این تفاوت که شریک ضامن در این نوع شرکت ها با افرادی با مسئولیت محدود شراکت دارد. حسن این روش برای ضامنین این است که تمامی مسئولیت ها و اختیارات شرکت را در دست دارند و به اعتباری دلخواهشان هم می رسند و شرکا با مسئولیت محدود هم تنها جنبه تامین کننده سرمایه و دریافت کننده سود از سرمایه خود را با نظارت های لازم خواهند داشت. هر فرد با مسئولیت محدود تنها به اندازه میزان اورده خود مسئول بدهی های شرکت است.

شرکت نسبی
نوعی شرکت تضامنی با مسئولیت های مشخص و تعیین شده و ضمانت هر فرد به اندازه دارایی و اورده خود می باشد. حسن این نوع شرکت ها این است که هر فرد ضامن هم به موقعیت دلخواه خود می رسد و هم اینکه نیازی نیست بیش از حد لازم در خصوص شرکت تعهد داشته باشد.

این نوع شرکت ها اعتبار لازم را دارند اما تنها در ایران شناخته شده هستند.

شرکت های تعاونی
شرکت های تعاونی یکی از بهترین نوع شرکت ها برای تامین نیاز ها و خواسته های موسسین خود می باشند. توافقات و مسئولیت ها در شرکت مشخص و توافق می شود. برای تامین سرمایه می توان از کمک های مالی و اعتباری استفاده کرد. ورودی شرکت محدود نیست و هر کس می تواند به خواسته و اعتبار خود در این نوع شرکت ها دست پیدا کند.

از طرفی تعاونی ها به سرمایه زیادی نیاز دارند تا به ثبت رسیده و فعالیت کنند و از طرفی هم مدیریت شرکت های تعاونی باید بر اساس توافقات تعیین شود. تعاونی ها تامین کننده نیاز بخشی مشخص از جامعه هستند که باید در اساسنامه انها نوع جمعیتی که می توانند عضو باشند مشخص شود. بنابر این یا عام خواهند بود و یا خاص.

موسسات غیر تجاری
موسسات غیر تجاری نیز شهرت و محبوبیت زیادی دارند. هر فرد که خواهان انجام کار های خیر خواهانه و یا مردمی است و یا به دنبال کار های ادبی و هنری و مدیریتی و مشاوره ای است می تواند فعالیت خود را در قالب موسسات غیر تجاری انجام دهد. موسسات غیر تجاری اعتبار لازم حقوقی را دارند. در صورتیکه فعالیت خیریه ای و مردمی باشد از مالیات معاف هستند و اگر به دنبال فعالیت های ادبی و هنری و مشاوره ای باشند هم به خوبی اعتبار لازم را خواهند داشت. شرایط ثبت موسسات اسان است و برای ثبت این موسسات با دو نفر هم می توان اقدام کرد.

موسسات غیر تجاری فقط نمی توانند فعالیت تجاری داشته باشند و محدودیت دارند. مسئولیت افراد در موسسات غیر تجاری در اساسنامه بر اساس میزان سرمایه تعیین می شود و سرمایه در این موسسات نقش زیادی دارد. موسسات غیر تجاری در برخی از شرایط رقابت زیادی را شاهد هستند و رتبه بندی در انها اهمیت زیادی دارد.


هر شرکت تعیین شده در قانون تجارت می تواند برای هر کدام از انواع موضوعات به ثبت برسد. تفاوتی در منطقه ندارند و اعتبار انها هم با موقعیت جغرافیایی تعیین نمی شود. اعتبار شرکت ها به دو چیز بستگی دارد. اول سرمایه شرکت و دوم موسسین شرکت. البته با گذر زمان موارد دیگری هم اعتبار شرکت را تعیین خواهد کرد مانند رشد سرمایه، رزومه فعالیت شرکت ، انتخاب موضوعات و رتبه بندی شرکت و نهایتا برند و علامت تجاری تعیین شده برای شرکت.

 :: بازدید از این مطلب : 44
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

تعریف شرکت تعاونی

شرکت تعاونی مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع ثبت شرکت تعاونیمشترک گردهم می‌آیند و در حقیقت بهم کمک می‌کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل مینمایند. (از ویکیپدیا)

انواع شرکت های تعاونی برای فعالیت

الف) شرکت تعاونی تولیدی :

شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی ‚ دامداری ‚ دامپروری ‚ پرورش و صید ماهی ‚ شیلات صنعت ‚ معدن ‚ عمران شهری ‚ روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نماید و یک واحد تولیدی را تشکیل می دهند .

ب) شرکت تعاونی توزیعی :

عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یامصرف کنندگان خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظورکاهش هزینه ها وقیمت ها تامین می نماید ودر امور مربوط به تهیه و توزیع کالا ‚ مسکن‚ خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می نماید .

آن دسته از شرکتهای تعاونی که فعالیت آنان تواماَ تولیدی و توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی می نامند.

انواع شرکت های تعاونی برای ثبت

الف) شرکت تعاونی عام :

شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد ( تعداد اعضاء در این تعاونیها حداقل 500 نفر و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می شود وبایستی سهام آن رابه عموم مردم عرضه نمایند .

ب) شرکت تعاونی خاص :

شرکتی است که عضویت درآن برای گروهی خاص مانند کارگران ‘ دانشجویان ‘ کشاورزان ‘ زنان ‘ پزشکان ‘ وکلای دادگستری ‘ اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین می شودودرنتیجه سهام آن فقط به افراد واجد شرایط واگذارمی شود .

پیش نیاز های ثبت شرکت تعاونی

1- تعداد متقاضیان باید حداقل 7 نفر باشد و شرایط قانونی زیر را برای عضویت در شرکتهای تعاونی داشته باشند :

الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب) نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر

پ) خرید حداقل سهام در اساسنامه

ت) درخواست کتبی برای عضو یت در تعاونی

ث) دادن تعهد برای رعایت مقررات تعاونی

ج) در شرکتهای تعاونی مشابه عضو نباشد

2- هنگامی که تعداد متقاضیان به 7 نفر یا بیشتر رسید ، دور هم جمع شده و جلسه تشکیل دهید, در جلسه از بین خودشان حداقل سه نفر را به عنوان هیئت موسس انتخاب کنند ، کار هیئت موسس انجام کارهای مربوط به تشکیل شرکت تعاونی است.

 

مدارک ثبت شرکت تعاونی

1- کپی شناسنامه، کارت ملی و مدارک تحصیلی موسسین

ب‌- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت

ج‌- برگ عدم سوء پیشینه موسسین

مدارک لازم برای ثبت تعاونی

1- مجوز اداره کل تعاون یا اداره تعاون شهرستان ذیربط(تصویر موافقتنامه تشکیل) یک نسخه

۲- اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی (3 نسخه)

۳- آگهی دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی فرم شماره 3 (۳ نسخه)

۴- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخابات اولین هیئت مدیره و بازرسی یا بازرسان فرم شماره 4 (۳ نسخه)

۵-رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون (۳ نسخه)

۶- لیست اسامی و اعضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی فرم شماره ۵ در(۳ نسخه)

۷- لیست اسامی و مشخصات و نشانی کلیه اعضاء و سهامداران تعاونی فرم شماره 7 در(۳نسخه)

۸- صورتجلسه اولین هیئت مدیره دال بر انتخاب رئیس ، نایب رئیس و منشی هیئت مدیره و تعیین مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز (فرم شماره ۶)(۳ نسخه)

۹- لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل وهمینطوراعضای علی البدل(فرم شماره 4)به همراه تصویرشناسنامه وآخرین مدرک تحصیلی آنها


مراحل ثبت شرکت تعاونی

پس از ارائه مدارک مربوط به موسسین شرکت تعاونی به ثبت شرکت کلیه مراحل انجام شده و در نهایت پس از 1 هفته موافقت نامه اداره تعاون اعلام می گردد. سپس پس از مطلع شدن متقاضیان، اقدامات کلی و پایانی ثبت تعاونی توسط ثبت شرکت انجام می گیرد.

تغییرات شرکت تعاونی (ثبت تغییرات شرکت تعاونی)

 

مفاد حقوقی ثبت شرکت تعاونی

الف- کلیات

ماده1- شرکتهای تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شوند

الف – شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نماید

ب- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید.

تبصره- در شرکت تعاونی، تعدد نوع و موضوع فعالیت با ارائه طرح پیشنهادی مجاز است.

ماده2- شرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می‌شوند.

الف- شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد و موسسین یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آنرا به عموم عرضه نمایند.

ب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل : کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر اینها آزاد باشد، بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.

تبصره1- در تابلوها و سربرگهای شرکتهای تعاونی ذکر عنوان «تعاونی» ضروری است و باید بطور خوانا قید شود. تبصره2- برای واحدهای صنفی شهرستانها و برای هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هر موضوع فعالیت تشکیل می‌شود.

تبصره3- شرکتهای تعاونی با بیش از 500 عضو و اتحادیه‌هایی که تعداد اعضاء تعاونیهای عضو آنها مجموعاً بیش از 2000 عضو باشد، «تعاونی بزرگ» محسوب می‌شوند.

ماده 3- در انواع شرکتها و اتحادیه های تعاونی تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت باید طبق طرح تأسیس و تغییرات بعدی آن بوده و رعایت مورازد زیر الزامی است.

الف) حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکتهای تعاونی نباید از 7 نفر عضو کمتر باشد

ب) در شرکتهای تعاونی اشتغالزا که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی با استفاده از کمکهای دولتی برای اعضاء تشکیل می‌شوند . تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل 50% مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.

ج) در شرکتهای تعاونی که بدون استفاده از کمکهای دولتی و یا با هدف سرمایه گذاری تشکیل می شوند و حداقل 50% سرمایه گذاری طرح توسط اعضاء تأمین می‌گردد. رعایت بند (ب) الزامی نمی‌باشد.

د) حداکثر تعداد اعضاء در تعاونیهای مسکن (تأمین مسکن اعضاء) متناسب با اهلیت ( دانش و تجربه) مدیران تعاونی بنابه تشخیص ادارات کل تعاون تعیین می‌گردد.

هـ) رعایت تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل تشکیل تعاونیها درخصوص تعاونیهای فوق الذکر الزامی نمی‌باشد.

ماده4- تعیین میزان سرمایه و ارزش سهام بعهده هیأت مؤسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه مصوب ذکر خواهد شد. بدیهی است هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت میشود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و چنانچه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

تبصره1- در شرکتهای تعاونی سرمایه‌گذاری حداقل میزان سرمایه 000/000/000/1 ریال تعیین می‌گردد.

تبصره2- اعضای تعاونی مکلفند مبلغ تعهد شده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه که نباید از دو سال بیشتر باشد تادیه نمایند.

ماده5- سهم اعضاء درتأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی تصویب نماید که برخی از اعضاء سهم بیشتری خریداری نمایند. در این صورت حداکثر میزان سهم هر عضو نباید از 30 درصد کل سرمایه تعاونی تجاوز نماید.

ماده6- اتحادیه تعاونی با عضویت شرکتهای و تعاونیهای داوطلب و با حداقل 7 عضو که دارای موضوع فعالیت واحد باشند در سطح شهرستان یا استان تشکیل می‌شوند.

تبصره1- شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های استانی می‌توانند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های مرکزی اقدام نمایند.

تبصره2- هر شرکت تعاونی می‌تواند فقط عضو یک اتحادیه شهرستانی، استانی و یا مرکزی باشد، در هر حال عضویت در بیش از یک اتحادیه، برای شرکت تعاونی با تعدد موضوع فعالیت بلامانع است.

تبصره3- تشکیل اتحادیه مرکزی با مجوز وزارت تعاون خواهد بود.

تبصره4- اعضای هیات مدیره اتحادیه از نمایندگان تعاونیهای عضو و به عنوان شخص حقیقی و اعضای هیات بازرس اتحادیه‌از نمایندگان تعاونیهای عضو و یا سایرین تعیین می‌شوند.

تبصره 5- حداقل تعداد اعضاء اتحادیه‌های سراسری در زمان ثبت و دوران فعالیت 15 عضو تعیین می‌گردد. اعضاء اتحادیه‌های سراسری، اتحادیه‌های استانی می‌باشند.

در شرایط خاص که تشکیل اتحادیه سراسری ضروری است و تعداداعضاء به حد نصاب نمی‌رسد، تشکیل اتحادیه با مجوز وزیر تعاون و رعایت حداقل قانونی بلامانع است.

ب ) مراحل تشکیل تعاونیها

ماده 7- برای تشکیل تعاونی، هیات مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی، نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می‌نماید.

تبصره- موسسین تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونیها آشنائی کافی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاسهای آموزشی یکروزه که اداره کل تعاون استان تعیین می‌کند و زمان تشکیل آن حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود شرکت نمایند.

ماده 8- هیات مؤسس در طرح پیشنهادی، ضرورت تأسیس تعاونی و ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدفهای تشکیل تعاونی با هدفها و برنامه‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران با ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح، تعداد و مشخصات داوطلبان، قید میزان سهم لازم التادیه هر عضو، سوابق و مهارتهای آنان در رشته فعالیت موردنظر، نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حسابهای تعاونی را ذکر نموده و با معرفی نماینده تام‌الاختیار (طبق فرم شماره1) به اداره کل تعاون ارائه می‌نماید.

تبصره1- مدارکی که هیات موسس بایستی ارائه نماید

الف- تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی

ب- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت

ج- برگ عدم سوء پیشینه

تبصره2- کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب و ج معافند

ماده 9- اداره کل / اداره تعاون پس از وصول تقاضای تشکیل تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی در مدت 5 روز نظر مثبت یا منفی خود را به هیات مؤسس اعلام و در صورت موافقت (طبق فرم شماره 2) نمونه اساسنامه و فرمهای مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار خواهد داد.

ماده 10- هیات موسس پس از اخذ موافقنامه تشکیل باید اقدامات زیر را انجام دهد

الف- دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذیربط (در صورت نیاز به مجوز فعالیت) به نام اعضای هیات موسس تعاونی در شرف تأسیس

ب- تدوین اساسنامه پیشنهادی

ج- افتتاح حساب به نام «تعاونی در شرف تأسیس» در بانک توسعه تعاون و یا حسابی که توسط بانک توسعه تعاون در یکی از بانکها تعیین می‌گردد.

د- دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التأدیه هر یک از اعضاء وذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

هـ- بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت و دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آنها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی

و- ارزیابی آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم

ز- انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره 3) با رعایت فاصله زمانی حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی.

تبصره- در سایر مجامع عمومی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه نباشد، فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی ، حداقل 10 روز و حداکثر 20 روز خواهد بود

ح- ثبت نام نامزدهای تصدی سمتهای هیأت مدیره و بازرسی

ط- ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره کل/ اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلسه مجمع عمومی عادی

ی- سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره 4) تا انتخاب هیات رئیسه مجمع (رئیس، منشی، و دو ناظر) از قبیل اخذ برگه ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تکمیل فهرست اسامی حاضرین همراه با امضای آنان که باید تحویل هیات رئیسه شود. ضمناً در شرکتهای تعاونی بزرگ، اعضای هیأت رئیسه مرکب از 7 نفر (رئیس ،نائب رئیس،‌ منشی و چهار ناظر) خواهد بود.

ماده 11- در مورد شرکتهای تعاونی عام مجوز صدور موافقت نامه تشکیل و آگهی پذیرش عضو و فروش سهام با تأئید وزارت تعاون بوده وطبق فرم‌های شماره 10 و 11 عمل خواهد بود.

ماده 12-داوطلبان عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونیها علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را ( بر اساس دستورالعمل انجمن نظارت بر انتخاب تعاونیها) حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی به منظور بررسی شرایط احراز به هیات مؤسس تحویل نمایند.

ماده 13- کارکنان دولت نمیتوانندتصدی هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکتهای تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونیهای خاص کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی که در آن شاغل باشند، کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی‌شوند.

ماده 14- هیات مؤسس هنگام تشکیل اولین مجمع عمومی عادی،برگه ورود به جلسه را از داوطلبان عضویت اخذ نموده و اسامی حاضرین را (طبق فرم شماره 5) با امضای آنان تکمیل و پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع برای اعمال کنترل در اختیار آنان قرار می‌دهد.

تبصره – در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضاء، عضو می تواند یا نماینده تام الاختیار خود را کتباً برای حضور در مجمع به هیأت مؤسس معرفی نماید. در هر حال یک نفر نمی‌تواند همزمان وکالت یا نمایندگی بیش از یک عضو ( در تعاونیهای بزرگ دو عضو ) را عهده دار باشد.

ماده 15- با تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی، ذیل صفحات آن به امضای رئیس و منشی و صفحه آخر اساسنامه به امضای هیئت رئیسه می‌رسد. بدیهی است تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضای اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره- اعضائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند، میتوانند تقاضای عضویت خود را پس بگیرند دراینصورت هیات مدیره بلافاصله پس از ثبت تعاونی مکلف به بازپرداخت وجه واریزی سهام آنان خواهد بود.

ماده 16- پس از انتخاب هیئت مدیره وظایف هیات موسس بپایان رسیده و هئیت رئیسه مجمع ضمن تنظیم صورتجلسه کلیه مدارک مربوط به برگزاری مجمع را که به امضای آنان رسیده است به هیئت مدیره تحویل می‌دهد.

ماده 17- هئیت مدیره در اولین جلسه خود (طبق فرم شماره 6) رئیس، نایب رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا تشریفات قانونی ثبت تعاونی را انجام دهد.

تبصره 1- مدیر عامل باید حائزشرایط ماده 38 قانون بخش تعاونی باشد و مدارک موضوع بند 12 این دستورالعمل را تحویل هئیت مدیره نماید

تبصره2- در صورتیکه هر یک از اعضاء نسبت به مراحل تشکیل تعاونی معترض باشد ظرف مدت 2 روز بایدمراتب را کتباً به اداره کل / اداره تعاون اعلام نماید. اداره کل / اداره تعاون موظف است طبق قوانین و مقررات مربوط ظرف 3 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید

ماده 18- اعضای هئیت مدیره بازرس یا بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت تعاونی موظف به طی دوره‌های آموزشی مربوط خواهند بود

ماده 19- هیأت مدیره باید جهت تکمیل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان و کلیه اعضاء (طبق فرم شماره 7) تنظیم و به اداره کل / اداره تعاون تحویل می‌گردد.

ماده 20-مدارک لازم ظرف مدت 5 روز از طریق اداره کل / اداره تعاون (طبق فرم شماره 8) به اداره ثبت شرکتها ارسال می‌شود. اداره کل / اداره تعاون پس از انجام اقدامات اداره ثبت شرکتها و صدور آگهی تأسیس، نسبت به صدور پروانه تأسیس تعاونی (طبق فرم شماره 9) اقدام خواهد نمود. در هر حال نظارت، حسابرسی و رسیدگی به شکایات وسایر اقدامات پس از تأسیس تعاونی بعهده اداره کل / اداره تعاون خواهد بود.

فرم شماره 1

اینجانبان هیات موسس شرکت / اتحادیه تعاونی ………… ضمن ارائه کلیات طرح پیشنهادی پیوست و معرفی آقای / خانم ……………………..فرزند ………… بشماره شناسنامه ……………… صادره از ……………….. بعنوان نماینده تام الاختیار این هیات جهت مذاکره و دریافت مدارک و سایر اقدامات لازم، بدینوسیله درخواست موافقت با تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی …………… را می‌نمائیم.

نام و نام خانوادگی و امضاء هیات مؤسس

نشانی کامل و تلفن نماینده هیات موسس

فرم شماره 2

بازگشت به درخواست مورخ ……………… کلیات طرح پیشنهادی ارائه شده بررسی و تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی ……………………….. مشروط به رعایت مشخصات مذکور در کلیات و ضوابط و مقررات قانون مربوط بلامانع اعلام می‌گردد .

مقتضی است طبق دستورالعمل پیوست نسبت به انجام مراحل و تشریفات قانونی تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ صدور این موافقت نامه اقدام و مدارک لازم را جهت بررسی و صدور مجوز ثبت به این اداره کل/اداره معتبر خواهد بود.

اداره کل / اداره تعاون

فرم شماره 3

تاریخ:

اولین مجمع عمومی عادی شرکت/اتحادیه‌تعاونی ………………. (درشرف تأسیس) در ساعت …………. روز………… مورخ. ………….. در محل ……………… برگزار میشود از کلیه داوطلبان عضویت دعوت میشودبا در دست داشتن ورقه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهمرسانید.

ضمناً داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی موظفند تا 5 روز پس از صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوط رابه هیات موسس تحویل نمایند.

دستور جلسه:

1- گزارش هیات موسس در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقدی و اتخاد تصمیم در مورد آنها

2- بررسی و تصویب اساسنامه

3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره وفق اساسنامه تصویبی

4- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و عالی البدل وفق اساسنامه تصویبی 5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های تعاونی

6- دادن مأموریت به اعضای هیئت مدیره جهت ثبت تعاونی

فرم شماره 4

اولین مجمع عمومی عادی شرکت / اتحادیه تعاونی ……………. (در شرف تأسیس) طبق دعوتنامه مورخ ………….. در ساعت …………. روز ………… مورخ ………… با حضور ………… نفر از دوطلبان عضویت در محل ……………………………………………….. تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه بوسیله آقای / خانم ………………. رئیس سنی، بدواً نسبت بانتخاب هیات رئیسه جلسه رای گیری بعمل آمد و در نتیجه آقای / خانم …………………………………………………………….. شدند. آنگاه دستور جلسه برابر دعوتنامه مجمع توسط منشی قرائت شد سپس مجمع وارد شور گردید و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- گزارش هیات موسس در موارد آوردهای غیر نقدی و هزینه‌های انجام یافته قرائتو بشرح ذیل تصویب رسید …………………………………………………………………………………………………..

2- اساسنامه شرکت قرائت و مفاد آن در ………….. ماده و ………………. تبصره با رأی ………………. نفر موافق بتصویب رسید و ذیل کلیه صفحات آن توسط هیئت رئیسه مجمع امضاء گردید.

3- نسبت به انتخاب ………………. نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و …………….. نفر اعضای علی البدل وفق اساسنامه تصویبی اخذ رأی کتبی بعمل آمد که با اکثریت نسبی آراء به ترتیب:

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی

1-

2-

3-

بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی

1-

2-

بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال و

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی

1- 2-

پست بازرس یا بازرسان اصلی شرکت تعاون

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی

1-

2-

بسمت بازرس یا بازرسان علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

4- روزنامه ……………………… برای درج آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید.

5- مجمع عمومی عادی به هیئت مدیره با حق توکیل به غیر مأموریت و وکالت میدهد حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به ثبت شرکت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء

رئیس مجمع نائیت رئیس مجمع منشی مجمع

نام و نام خانوادگی و امضاء ناظرین:

فرم شماره 5

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر امضاء ملاحظات

 :: بازدید از این مطلب : 39
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد